REGULAMIN

§ 1

Podstawowe informacje
1. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
a) drogą mailową: swiatprofili@gmail.com;
b) listownie: 03-180 Warszawa, ul. Kazimierza Szałasa 10;
c) telefonicznie: 602491330.
2. Definicje: a) Sprzedawca –Świat Profili Paweł Betliński NIP: 5241000323 , z siedzibą: Kazimierza Szałasa 10 03-180 Warszawa.
b) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.swiatprofili.pl
c) Sprzedaż – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość, momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę;
d) Zamówienie – skierowane do Sprzedawcy oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę kupna Towaru wskazanych w zamówieniu;
e) Klient – osoba fizyczna bez względu na to czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, osoba prawna lub inna jednostka posiadającą ograniczoną osobowość prawną.
f) Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
g) Towar – rzeczy ruchome, których katalog znajduje się w Serwisie.

§ 2

Składanie Zamówień
1. Formularz zamówienia jest dostępny w Serwisie w zakładce „Kontakt”.
2. W Serwisie, jest prowadzony katalog Towarów, które znajdują się w aktualnej ofercie Sprzedawcy.
3. W celu złożenia Zamówienia Klienta na początku powinien dokonać wyboru Towaru, określić jego ilość, a następnie wpisać wszystkie te informacje w formularzu zamówienia w zakładce „Kontakt”.
4. Klient w formularzu Zamówienia powinien wskazać, swoje imię i nazwisko, dane do faktury, jeżeli zakup jest dokonywany w związku z prowadzoną działalnością, e-mail, telefon oraz dane do dostawy Towaru. Klient w formularzu Zamówienia wybiera również sposób dostawy Towaru oraz sposób dokonania płatności za Towar. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, a także zaakceptowania niniejszego Regulaminu, Klient w celu złożenia oferty na zakup Towaru powinien kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
5. Poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz kosztów dostawy, w razie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
6. Składanie Zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia.
7. W celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

§ 3

Realizacja zamówień
1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po zaksięgowaniu na swoim koncie płatności wykonanej przez Klienta.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez wskazania adresu e-mail, gdy Klient podał błędny adres e-mail lub gdy Klient podał nieprawidłowe dane w formularzu.

§ 4

Cena i płatności
1. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawiera podatki.
2. O kosztach dostawy oraz innych kosztach Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. O kosztach, których wysokości nie można ustalić przy składaniu Zamówienia (m.in. przesyłki zagraniczne) Klient jest informowany na stronach Sklepu oraz w samym formularzu Zamówienia.
3. Dokonanie płatności przez Klienta odbywa się po uzyskaniu maila potwierdzającego zawarcie umowy. Klient dokonuje płatności przelewem tradycyjnym na konto wskazane w mailu potwierdzającym zamówienia.

§ 5

Dostawa
1. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klient ma możliwość wyboru następujących form dostawy:
a. Firma kurierska UPS
b. Firma kurierska Rhenus.
3. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostawy poszczególnych Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.
4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy i wyboru dostawy po skompletowaniu całego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy z poszczególnych terminów dostawy.
5. Klient ma też możliwość odbioru osobistego od Sprzedawcy na terenie Polski, po uprzednim uzgodnieniu miejsca odbioru i terminu, który nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 6

Odstąpienie od umowy
1. Towar, który jest zamawiany przez Klienta, jest wykonywany przez Sprzedawcę na indywidualne zamówienie Klienta. Dlatego zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 7

Reklamacje
1. Wszystkie Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
3. Reklamację Klient może zgłosić osobiście lub poprzez poniżej wskazane sposoby:
a. zgłasza pisemnie na adres: 03-180 Warszawa ul. Szałasa 10.
b. drogą elektroniczną na adres: swiatprofili@gmail.com.
4. Dobrą praktyką jest podanie w reklamacji przez Klienta:
a. numer Zamówienia (lub inne dane pozwalające na identyfikację Zamówienia);
b. opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5. Powyższy zapis ma formę zalecenia, wysłanie reklamacji z pominięciem wskazanych punktów nie wpływa na skuteczność jego złożenia.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres: swiatprofili@gmail.com. Klient ponosi koszty dostarczenia Towaru.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. W razie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę Klient może wskazać czy Sprzedawca nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy, niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci
Klientowi uiszczoną przez niego Cenę.

§ 8

Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
2. Administrator zbiera następujące dane osobowe:
a. Dane niezbędne do skorzystania z usług i towarów oferowanych przez Serwis imię nazwisko, telefon, mail, dane adresowe, dane do rozliczenia, dane odbiorcy towaru.
b. Dane niezbędne do odpowiedzi na przesłane zapytania w formularzu kontaktowym.
c. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji osób odwiedzających stronę (np. dotyczących kolorów, rozmiaru
czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu oraz prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu
3. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:
a. Dane klienta oraz dane osobowe osób korzystających ze stron internetowych klienta w celu realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
b. Odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest utrzymanie relacji z klientem. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji z klientem.
c. Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa, hostingodawca, firmy obsługujące Administratora pod względem IT, portale za pomocą, których dokonujesz płatności oraz firmy kurierskie, które dostarczają towary.
5. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 10

Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim, podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

X